ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA - ako postupovať ...

 1. POSLAŤ ŽIADOSŤ s PROJEKTOM distribučnej spoločnosti o pripojenie zariadenia na distribučnú sieť . Ku žiadosti sa prikladajú ďalšie dokumenty, najmä list vlastníctva, či katastrálna mapa. Distribučná spoločnosť Vám do 30 dní pošle vyjadrenie.  Žiadosť nájdete na internetovej stránke distribútora, napr. ZSD.
 2. PODPIS ZMLUVY - zmluvu musíte do 75 dní odovzdať distribučnej spoločnosti - inak zaniká.
 3. ZAPLATENIE PRIPÁJACIEHO POPLATKU do 14 dní.  Cena prípajacieho poplatku distribučnej spoločnosti závisí od počtu fáz a veľkosti ističa. Napr. jednofázový 25A istič - cena 70 EUR, trojfázový  25A istič - cena 210 EUR.
 4. ZRIADENIE ELEKTRICKEJ PRÍPOJKY s revíznou správou.
 5. ODOVZDANIE PLÁNU skutočného vyhotovenia distribučnej spoločnosti.  Po tomto kroku distribučná spoločnosť skontroluje zhotovenie a následne Vám odošle oznámenie o splnení podmienok pripojenia.
 6. UZATVORENIE ZMLUVY O DODÁVKE . Do 2 mesiacov by ste mali uzatvoriť zmluvu o odbere elektrickej energie s dodávatelom podľa  Vášho výberu. Po uzatvorení zmluvy do 5 pracovných by Vám mala distribučná spoločnosť namontovať elektromer do elektrickej prípojky. Ak sú všetky dokumenty v poriadku, nasleduje inštalácia elektromera a zaplombovanie rozvádzača a hlavného ističa. Odber elektriny začína. Celý proces od podania prvej žiadosti po spustenie prvého spotrebiča alebo zasvietenie svetla trvá spravidla tri až štyri mesiace.

ELEKTROINŠTALÁCIA

Pri hrubej stavbe treba myslieť na to čo všetko sa bude v dome nachádzať, ako budú rozmiestnené spotrebiče, zásuvky, vypínače, svietidlá a iné prvky.  
ZÁSUVKY - treba si premyslieť kde všade budú umiestnené, aby ich bolo dostatočné množstvo a aby boli vždy po ruke. 
VYPÍNAČE - taktiež treba pouvažovať nad ich umiestnením - odkiaľ budú ovládané svetelné zdroje.
SVETLÁ - dnes máme na výber množstvo rôznych svetelných zdrojov, od klasických lámp cez bodové osvetlenie až po LED pásy. Nezabudnite napr. na osvetlenie schodiska, podsvietenie podhľadov, vonkajšie osvetlenie, osvetlenie balkóna či terasy.

Nesmieme zabudnúť ani na umiestnenie nasledujúcich prípojok: 
TV PRÍVOD
INTERNETOVÝ PRÍVOD
TERMOSTAT
VIDEOVRÁTNIK 
DYMOVÝ DETEKTOR

REVÍZIA

Lehota vykonávania revíze elektrického zariadenia podľa MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. pre elektrickú inštaláciu a zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny (bleskozvod):
 • murovaná obytná a kancelárska budova každých 5 rokov.
 • škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko každé 3 roky.
 • výšková budova, ktorej výška od najvyššieho poschodia obývaného alebo inak používaného osobami po úroveň zeme je pre obytnú budovu väčšia ako 50 m a pre inú budovu väčšia ako 30 m a objekty a priestory určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb, napríklad kultúrne a športové zariadenie, obchodný dom, stanica hromadnej dopravy každé 2 roky.
 • objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C, D, E a F 1) každé 2 roky.
 • pojazdný a prevozný prostriedok každý 1 rok.
 • dočasná elektrická inštalácia každých 6 mesiacov.
 • Bleskozvod pre obytné budovy hladina ochrany III a IV každé 4 roky.
 • Bleskozvod objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu každý rok.

Cenník elektroinštalačných prác :

Pre presné vyčíslenie ceny je nutná obhliadka objetku, alebo projektová dokumentácia.

Po dohode vám vypracujeme cenovú ponuku podľa obhliadky a navrhneme vám riešenia.

Rozsah prác poskytneme podľa rozsahu vašich požiadavok.

Elektroinštalačné práce sú poskytované za výhodných cenových podmienok stanovených vzájomnou dohodou ,                                                    poskytnutou zárukou a garanciou kvality.